Privatumo politika

 • Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradėdami naudotis www.siampeksas.lt paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi UAB „Siampeksas“ ir Co interneto svetaine ar mobiliąja aplikacija turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, rekomenduojame nesinaudoti UAB „Siampeksas“ ir Co interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) numatomos privatumo politikos nuostatos, naudojant elektroninės parduotuvės svetainę www.siampeksas.lt (toliau – Svetainė).
  1.2. Svetainę administruoja ir jos pagalba prekes parduoda UAB „Siampeksas" ir Co, juridinio asmens kodas 110768177, registruotos buveinės adresas Naugarduko g. 91, Vilnius, Lietuva, veiklos vykdymo adresas Liepų g. 85, LT-92195 Klaipėda, kontaktinio telefono Nr. +370 46 400410, el. pašto adresas: info@siampeksas.lt (toliau - Pardavėjas).
  1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojamos šios sąvokos:
  1.3.1. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
  1.3.2. duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
  1.3.3. duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  1.3.4. profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, ir pateikiama naudotojo elgesiu grindžiamus komercinius pasiūlymus, produktus;
  1.3.5. tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  1.3.6. Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

  2. Asmens duomenų tvarkymas
  2.1. Svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra Pardavėjas.
  2.2. Kai kurie duomenys, kuriuos Pardavėjas gauna tiesiogiai iš Pirkėjo, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis Pardavėjas tvarko laikydamasis Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų. Pardavėjas renka ir tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.
  2.3. Pardavėjas tvarko šiuos asmens duomenis:
  2.3.1. Pirkėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;
  2.3.2. Pirkėjo įgaliotų asmenų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;
  2.3.3. Prekių pristatymo būdai ir pristatymo adresas(-ai);
  2.3.4. Pirkimo ir veiksmų istorija, analitiniai duomenys;
  2.3.5. Informacija, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui naršydamas Svetainėje arba naudodamasis Pardavėjo programėlėmis, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su Pardavėju) Pirkėjo buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip Pirkėjas naudojasi Svetaine;
  2.3.6. informacija, gaunama Pirkėjui jungiantis prie „Google“ ir „Facebook“.
  2.4. Asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais (teisėtas interesas):
  2.4.1. paskyros Svetainėje sukūrimui ir palaikymui;
  2.4.2. Pirkėjų identifikavimui Pardavėjo informacinėse sistemose ir naudojimosi Svetaine užtikrinimui;
  2.4.3. sutarties su Pirkėju sudarymui, vykdymui (įskaitant prekių pristatymą, susisiekimą su Pirkėjais dėl sutartinių įsipareigojimo vykdymo ir kt.), kontrolei, su Pirkėjų užsakymais susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui;
  2.4.4. Pirkėjų užklausų administravimui;
  2.4.5. tiesioginei rinkodarai, automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą;
  2.4.6. sukčiavimo prevencijai ir nustatymui.
  2.5. Asmens duomenų saugojimo terminai:
  2.5.1. Privatumo politikos 2.3.1-2.3.3 punktuose nurodytų duomenų - 5 (penki) metai nuo sandorio įvykdymo dienos;
  2.5.2. Privatumo politikos 2.3.4-2.3.6 punktuose nurodytų duomenų - 3 (trys) metai nuo Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie Svetainės dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).
  2.6. Asmens duomenys be duomenų subjekto sutikimo nebus perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Esant reikalui Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Pardavėjo vardu atliktų tam tikras funkcijas (pvz., prekių pristatymo įmones, skambučių centrus ir kt.). Tačiau tokiais atvejais Pardavėjas užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
  2.7. Asmens duomenys gali būti perduoti kitoms šalims (valstybės institucijoms, Pardavėjo teisiniams konsultantams ir pan.) teisinio proceso ar teisėtų valstybės institucijų reikalavimų atveju.
  2.8. Asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:
  2.8.1. duomenys perduodami tik Pardavėjo patikimiems partneriams užtikrinantiems Pardavėjo paslaugų Pirkėjams teikimą;
  2.8.2. su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
  2.8.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs Pardavėjo partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;
  2.8.4. Pardavėjo partneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.
  2.9. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su Pardavėjo turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Įgyvendinant asmens teises visa informacija, pranešimai teikiami ir visi veiksmai atliekami nemokamai. Tačiau, jeigu asmens prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio pobūdžio, Pardavėjas gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į administracines išlaidas, už informacijos ar pranešimo teikimą arba prašomų veiksmų vykdymą, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
  2.10. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Pirkėjas taip pat gali pats pakoreguoti savo asmens duomenis savo paskyroje Svetainėje.
  2.11. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu, bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  2.12. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam nebūtų taikomas automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.
  2.13. Duomenų subjektas turi teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą tokiais atvejais:
  2.13.1. duomenų subjektui ginčijant asmens duomenų tikslumą (iki duomenų tikslumo patikrinimo);
  2.13.2. kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nenori, kad jie būtų ištrinti;
  2.13.3. kai asmens duomenų nebereikia duomenų tvarkymo tikslais, tačiau duomenų subjektas prašo dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;
  2.13.4. duomenų subjektui nesutikus, kad duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtu Pardavėjo arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas duomenų subjekto nesutikimo pagrindas.
  2.14. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, Pardavėjas gali toliau saugoti atitinkamus asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkys, išskyrus: su duomenų subjekto sutikimu; dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; siekiant apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.
  2.15. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas ištrintų su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jeigu:
  2.15.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  2.15.2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;
  2.15.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  2.15.4. kitais Reglamente Nr. 2016/679 nustatytais pagrindais.
  2.16. Duomenų subjektas turi teisę paprašyti Pardavėjo perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.
  2.17. Su asmens duomenimis ir (ar) teisių įgyvendinimu susijusius prašymus duomenų subjektai gali pateikti susisiekdami su Pardavėju elektroniniu paštu arba telefonu. Jeigu mano, kad jo teisės yra pažeistos, duomenų subjektas dėl savo teisių gynimo gali kreiptis (pateikti skundą) į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

  3. Slapukai ir informacija apie Svetainės lankomumą
  3.1. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų Pardavėjas naudoja slapukus, stebi Svetainės lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų joje apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Svetainėje metu. Ji padeda Pardavėjui suprasti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine bei suteikia galimybę gerinti Pardavėjo veiklos kokybę.
  3.2. Slapukai (angl. cookies) yra mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Svetainės lankytojo kompiuterį, kurie padeda Pardavėjui greičiau ir patikimiau pateikti turinį bei aptarnauti lankytojus. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau naudotojo asmeninė informacija gali būti siejama su Svetainės lankytojo naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.
  3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Svetainės lankytojams patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti lankytojams naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojami šie slapukai: PHPSESSID (sesijos informacija), "CookieInfoScript" (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
  3.4. Pirmą kartą lankytojui lankantis Svetainėje jo bus paprašyta patvirtinti, jog sutinka, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.
  3.5. Svetainės lankytojas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Atlikus šiuos veiksmus, kai kurios Svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pardavėjas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju Svetainės lankytojams rekomenduojama susipažinti individualiai.

  4. Rinkodaros pranešimai
  4.1. Pirkėjui sutikus, el. paštu, Pirkėjui bus siunčiami rinkodaros pranešimai, leidžiantys sužinoti Pardavėjo naujienas, susipažinti su Pardavėjo prekėmis ir jas rasti.
  4.2. Pirkėjas gali bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, bet kuriame el. laiške spustelėjęs rinkodaros pranešimų prenumeratos atšaukimo nuorodą. Pirkėjui atšaukus prenumeratą, bus atnaujinti Pirkėjo asmens duomenys, kad rinkodaros pranešimai tam Pirkėjui nebebūtų siunčiami.
  4.3. Atsisakius rinkodaros pranešimų, informacija apie Pirkėjo užsakytas prekes (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau teikiama.

  5. Trečiųjų asmenų tinklalapiai
  5.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Pirkėjo, jo vadovo ir kitų atstovų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapiai pasiekiami naudojantis Svetainėje esančiomis nuorodomis.

  6. Konfidencialumas ir duomenų apsauga
  6.1. Bet kokia informacija apie Pirkėją, taip pat duomenų subjektų asmens duomenys yra laikomi konfidencialia informacija.
  6.2. Pardavėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad ši konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion, išskyrus šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų vykdymą. Siekdamas apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Pardavėjas naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

  7. Kitos nuostatos
  7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas. Pakeista Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
  7.2. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.